جاده قدیم هشتگرد به نظرآباد-بعد از کارخانه فخر ایران – مزرعه خانوادگی سالم